Προδημοσίευση νέου "Ερευνώ-Καινοτομώ"

erevno kainotomo

Προδημοσίευση νέου "Ερευνώ-Καινοτομώ"

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προδημοσίευση για την Δράση Ερευνώ Καινοτομώ, το οποίο εμπεριέχεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. 
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις:
•    Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις 
•    Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
•    Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
•    Σφραγίδα Αριστείας  ( seal of Excellence) για επιχειρήσεις 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική και πειραματική ανάπτυξη


Η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην παρούσα Δράση. 
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη ολόκληρη διαχειριστική χρήση (ένα έτος) με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ερευνητικούς μηχανισμούς. Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης. 
Αναλυτικότερα δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι :
α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και 
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» 


Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. 
Τέλος η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση εδώ


Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «e-παιθρος», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ1CL-0056042).