Πολιτική Απορρήτου

Το Δίκτυο e-παιθρος αναγνωρίζει ότι το απόρρητο είναι σημαντικό για εσάς και θέλει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποκάλυψης των δεδομένων. Τα «Προσωπικά Δεδομένα», είναι δεδομένα που σας προσδιορίζουν ως άτομο ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου του Δικτύου e-παιθρος και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2019/679 καθώς και με την Εθνική Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων. Εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε της ιστοσελίδα μας και πως χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας είναι πάντα σεβαστά.

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν -χωρίς περιορισμό- τα εξής:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Ονοματεπώνυμο
 • Cookies
 • Χώρα
 • Την ιδιότητά σας ως μέλος κάποιου οργανισμού
 • Τη συμμετοχή σας σε επικείμενες εκδηλώσεις μας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης, συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεών.
 2. Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία βασίζεται σε έγκυρη συγκατάθεση, στην οποία έχετε δηλώσει ελεύθερα ότι η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται σε αυτήν τη συγκατάθεση. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε email στέλνουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα επεξεργαστούμε και θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

 • Όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,
 • Κατόπιν αιτήματος ή εναντίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που να απαιτούν από το Δίκτυο e-παιθρος να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες και
 • Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, κατά την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσής σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας και να ελέγξετε εάν υφίσταται νόμιμη επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων·
 • Το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, για παράδειγμα όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν·
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή ή να μεταφέρετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από εμάς σε άλλο μέρος.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία προφίλ βάση των Προσωπικών σας Δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης προτού την αποσύρετε.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της Ιστοσελίδας εναντιωθεί στην επεξεργασία από το Δίκτυο e-παιθρος των Προσωπικών του Δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του (όπως θα είχε προηγουμένως χορηγηθεί) σε τέτοια επεξεργασία, το δίκτυο e-παιθρος θα συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες οδηγίες για τις νομικές του υποχρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες οδηγίες δίνονται γραπτώς. Λάβετε υπόψη σας ότι η εναντίωση ή ανάκληση προηγούμενης συγκατάθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα το δίκτυο e-παιθρος να μην είναι σε θέση να επιτύχει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον· οποιαδήποτε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης παραμένει νόμιμη έως τη στιγμή της ανάκλησής της. Το Δίκτυο e-παιθρος ενδέχεται να μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα ακόμη και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις ή/ και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, το δίκτυο e-παιθρος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Νόμος, ενημερώνοντας εγγράφως τον επισκέπτη/ χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος ή εναλλακτικά για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ή την ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, οποιοσδήποτε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να απευθύνει γραπτώς το αίτημα του στο Δίκτυο e-παιθρος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epaithros.eu.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε χρήστης της ιστοσελίδας εναντιώνεται στην επεξεργασία των δεδομένων του από το Δίκτυο e-παιθρος, έχει το δικαίωμα να απευθύνει αίτημα στην αρμόδια εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία ελέγχει γραπτές καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στον ιστότοπό της (www.dpa.gr ).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ιστοσελίδα του Δικτύου e-παιθρος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας σας και των Προσωπικών σας Δεδομένων. Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς και εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα τους χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις πιο ενημερωμένες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους.

COOKIES

Όπως και πολλές άλλες ιστοσελίδες, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί “Cookies” ή “Άλλες Τεχνολογίες” (όπως “pixel tags,” “web beacons,” “clear GIFs”, συνδέσμους σε email, JavaScript, αναγνωριστικά συσκευών (device IDs) που εκχωρούνται από την Google ή την Apple, ή παρόμοιες τεχνολογίες. Τα Cookies και άλλες τεχνολογίες επιτρέπουν σε εμάς αλλά και σε τρίτους να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των μοτίβων των επισκέψεών σας.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα Cookies από μόνα τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν την ατομική σας ταυτότητα σε εμάς, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνδέσουμε το Δίκτυο e-παιθρος ή τα cookies τρίτων με τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παράσχει ή ό,τι έχουμε λάβει για εσάς. Τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα για να βελτιώσουν την εμπειρία σας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε Cookies για:

 • Να θυμόμαστε τη γλώσσα σας και άλλες προτιμήσεις·
 • Να βεβαιωθούμε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες·
 • Να παρακολουθούμε τις απαντήσεις σας σε διαφημίσεις και περιεχόμενο ιστότοπου ή εφαρμογής για λόγους ανάλυσης και σχετικά με το πόσες φορές σας στέλνουμε την ίδια διαφήμιση·
 • Να καταμετρούμε πόσα άτομα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και πώς, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε καταλλήλως όταν κάνουμε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση/ απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο το Δίκτυο e-παιθρος επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να παράσχετε μία φιλοφρόνηση ή ένα παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epaithros.eu.