Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη

Στο πλαίσιο του έργου JoInOuT, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ διερεύνησε μέσω έρευνας-μελέτης ένα “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη”.

Οι ψηφιακοί νομάδες δημιουργούν ευκαιρίες και δυναμικές πολύπλευρης ανάπτυξης στους τόπους που επισκέπτονται και διαμένουν, καθιστώντας ουσιαστικά το φαινόμενο ένα πολυεπίπεδο επιταχυντή δημιουργίας βιώσιμων τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. 

Η μελέτη, με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη”, θέτει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο για την Περιφέρεια Κρήτης την ανάπτυξη ενός αποαστικοποιήμενου και αποκεντρωμένου ψηφιακού νομαδισμού στην ύπαιθρο και στην ενδοχώρα του νησιού. Η βασική επιχειρηματολογία αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που φέρει η Κρήτη ως τόπου προορισμού των ψηφιακών νομάδων, προτείνει 5 χωρικές ζώνες ανάπτυξης ψηφιακού νομαδισμού, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει τις σχετικές ανάγκες, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα πολιτικής.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης εκπονήθηκε έρευνα πεδίου, η οποία αποτύπωσε και αξιολόγησε αφενός τις προτιμήσεις κι εντυπώσεις των ψηφιακών νομάδων που έχουν ήδη επισκεφτεί την Κρήτη, αφετέρου διερεύνησε τις προϋποθέσεις και δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών ψηφιακού νομαδισμού σε συγκεκριμένους τόπους της υπαίθρου


Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «JoInOuT», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ2CL-0359457).