Ερευνώ-Καινοτομώ

Νέο Ερευνώ-Καινοτομώ

Ερευνώ-Καινοτομώ

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η προκήρυξη της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ». Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας», στο στόχο πολιτικής (ΣΠ) 1 «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ» και συμβάλλει στον ειδικό στόχο «1.i : «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών».

H χρηματοδοτηση

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000€) και κατανέμεται ως εξής:

Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά Παρέμβαση και Κατηγορία Περιφέρειας είναι:
 

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της Δράσης και τη χρηματοδότηση όσο το
δυνατόν περισσοτέρων έργων, θα εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς διατιθέμενων κονδυλίων μεταξύ Παρεμβάσεων αλλά και ως προς την ενδεικτική κατανομή ανά Θεματικό Τομέα προτεραιότητας.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών μέσα στην Ένωση και στη μείωση της υστέρησης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με τη συμμετοχή στη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί και στη μετατροπή βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων [Άρθρο 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1058].

Οι δικαιουχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί, καθώς και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Οι αιτησεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ):
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Οι ημερομηνιες 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:
- για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
- για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η διαδικασια αιτησης

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.


*Η πρόσκληση της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr , της ΓΓΕΚ http://www.gsri.gov.gr , της Δράσης erevno-kainotomo.gr/espa2127 και της EΥΔΕ ΕΚ http://www.eyde-ek.gr στο https://21-27.antagonistikotita.gr/drasi-erevno-kainotomo-2021-2027/ 
**Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr