Έρευνες & Μελέτες

Το Δίκτυο αναλαμβάνει την διενέργεια ερευνών, μετρήσεων, καταγραφών ή/και απογραφών, ενώ σε ετήσια βάση εκπονεί έρευνες σχετικές με:

1. Προφίλ των μελών

Λεπτομερής καταγραφή του προφίλ της κάθε επιχείρησης ή φορέα μέλους.

2. Ανάγκες - Δυνατότητες

Καταγραφή  αναγκών και εντοπισμός δυνατοτήτων και προοπτικών των μελών.

3. Έρευνα Δυνητικών Επισκεπτών

Εκπόνηση ετήσιας έρευνας σε δυνητικούς επισκέπτες της υπαίθρου.

4. Έρευνα θεματικού Τουρισμού

Εκπόνηση ετήσιας έρευνας σε εξερχόμενους επισκέπτες για τη διερεύνηση της τουριστικής αγοράς και εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς.

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Εκπόνηση έρευνας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτύου και την αυτοαξιολόγηση -συγκριτική αξιολόγηση  των μελών.