Πλατφόρμα Επιχειρησιακής ευφυίας και Λήψης Αποφάσεων

aigaiou

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής ευφυίας και Λήψης Αποφάσεων

Στο πλαίσιο του έργου JoInOuT, η Αιγαίου Solutions προχώρησε στην συλλογή δεδομένων που αφορούν τον Αγροτουρισμό. Ακόμα συλλέχθηκαν στοιχεία και δεδομένα για τα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία κ.α. 

 

Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και ανάλυση των δεδομένων είναι η ακόλουθη: 

 

  1. Data web scraping -> 
  2. Data engineering -> 
  3. Hosting σε Data Lake -> 
  4. Visualization στο Power BI. 

 

Τα δεδομένά αντλήθηκαν από διάφορες πηγές δεδομένων και επεξεργάστηκαν ώστε να μπορούν να φορτωθούν στο εργαλείο Power BI.

 

Επιπλέον, η AegeanSolutionsA.E. προχώρησε στη δημιουργία ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας για Αγροτουριστικές επιχειρήσεις (Agrotourism Business Inteligence System – AgroTour_BIS) μέσω της οποίας συγκεντρώνονται και αναλύονται διαφορετικού τύπου δεδομένα που αφορούν τον τουρισμό, τις υποδομές, τον πολιτισμό και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την ύπαιθρο της Κρήτης, θέτοντας ως βάση του σχεδιασμού, την πλατφόρμα του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου epaithros. 

 

Οι συνδεόμενες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως ένα εργαλείο υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της περιοχής που δραστηριοποιούνται, τα πιθανά κανάλια διάχυσης και να σχεδιάσουν τις δράσεις τους, π.χ. αν γνωρίζουν τις κρατήσεις των ξενοδοχείων, τις χώρες προέλευσης και την ηλικία των τουριστών που θα επισκεφτούν την Κρήτη θα μπορούν να σχεδιάσουν ανάλογες προωθητικές καμπάνιες και εκπαιδευτικά προγράμματα για αυτούς. 

 

Η πλατφόρμα διαθέτει: 

  • Βάση Γνώσης για την σημασιολογική αναπαράσταση και ενοποίηση ετερογενών δεδομένων και πληροφορίας που προέρχεται από πολλές και διαφορετικού τύπου πηγές (διασυνδεδεμένα δεδομένα) για τον αγροτουρισμό, τις υποδομές, και τον πολιτισμό της Κρήτης.
  • Εργαλείο οπτικοποίησης (visualization) των δεδομένων αυτών ανά περιοχή και ανά τύπο δράσης ή επιχείρησης.
  • Εργαλείο ανάλυσης των ενοποιημένων/συσχετισμένων δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν συνολικά την Κρήτη και για όλα τα πεδία ενδιαφέροντος (αγροτουρισμό, υποδομές, πολιτισμό).
  • Εργαλείο οπτικοποιημένης ανάλυσης (visual analytics) των ενοποιημένων/συσχετισμένων δεδομένων, πληροφοριών και παραχθείσας (μέσω συμπερασμού) γνώσης για την υποστήριξη) στην λήψη αποφάσεων (decision-making).

Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «JoInOuT», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ2CL-0359457).