Εφαρμογές Διαχείρισης Φήμης

Εφαρμογές Διαχείρισης Φήμης

Στο πλαίσιο του έργου JoInOuT, η εταιρεία Choose δημιούργησε πλατφόρμα λογισμικού για την παροχή αποτελεσμάτων αναγνώρισης τάσεων/προτιμήσεων των επισκεπτών και την αντίστοιχη ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης προορισμών. 

Πιο αναλυτικά, η «Εφαρμογής Διαχείρισης Φήμης» του JoinOut είναι μια καινοτόμος εφαρμογή που υλοποιήθηκε από  την Choose και η οποία εφαρμόζει εκμετάλλευση των σχολίων που κάνουν οι επισκέπτες σε επιχειρήσεις της Κρήτης που υπηρετούν τον τουρισμό και ειδικότερα τον τουρισμό υπαίθρου. Συγκεκριμένα: 

  • Η εφαρμογή αφού εξάγει τα σχόλια των χρηστών για τα σημεία ενδιαφέροντος, από το Google Maps και το TripAdvisor, εφαρμόζει τεχνικές sentiment Αnalysis και παρουσιάζει το γενικό συναίσθημα των χρηστών για κάθε σημείο, δίνοντας σαν αποτέλεσμα την πραγματική αίσθηση των επισκεπτών για το σημείο αυτό.

  • Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν πολυπλεύρως τόσο για εμπορικούς σκοπούς, προσδίδοντας την γενική αίσθηση για κάποιον υποψήφιο συνεργάτη όσο και για ταξιδιωτικούς, αναλύοντας και παρουσιάζοντας την εμπειρία και τα σχόλια προγενέστερων επισκεπτών για το σημείο ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, η «Εφαρμογή Διαχείρισης Φήμης» αποτελεί μια πλατφόρμα λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για την παροχή αποτελεσμάτων αναγνώρισης τάσεων και προτιμήσεων των επισκεπτών της Κρήτης και κατ’ επέκταση για την αντίστοιχη ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τόπο αυτό.

Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στις σελίδες αξιολόγησης / κριτικής υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών ο οποίος αξιοποιείται από την εφαρμογή με στόχο να βοηθήσει στην διαχείριση του τουριστικού προϊόντος ώστε: 

  • να γίνουν κατανοητές οι προσδοκίες των επισκεπτών από το ταξίδι και τον προορισμό που θα επιλέξουν, τα ενδιαφέροντα και τα πάθη τους (τι τους ενθουσιάζει, ποιες είναι προτεραιότητές τους, π.χ. περιβάλλον, κατοικίδια κλπ.), και τις ανησυχίες τους (π.χ. τι φοβούνται περισσότερο σε ένα ταξίδι), ώστε να καθοριστούν και να εξατομικευτούν αντίστοιχα τα προσφερόμενα προϊόντα

  • οι ανάγκες και οι επιθυμίες που οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να καλύψουν ώστε να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Φήμης πραγματοποιεί ανάλυση των trends της αγοράς, για την διαχείριση φήμης, αλλά και τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου μέσα από την:

  • Αποδοτική συλλογή δεδομένων από ιστοτόπους κριτικής και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Λειτουργική αναπαράσταση και αποθήκευση της συντιθέμενης γνώσης.

  • Εφαρμογή καινοτόμων αλγορίθμων ανάλυσης της γνώσης.

  • Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων εξαγωγής συστάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της παρακολούθησης δράσεων προώθησης και ενίσχυσης ενός τουριστικού προϊόντος.

Η ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης συναισθήματος και τα συστήματα συστάσεων, αποτελούν τη βάση της πλατφόρμας για την ανάλυση των τουριστικών δεδομένων, η οποία θα λειτουργήσει μέσω της πλατφόρμας epaithros (B2B περιοχή) για τα μέλη του δικτύου τουρισμού υπαίθρου.

 

Διαβάστε το δημοσίευμα του portal tourismtoday.gr ΕΔΩ


Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «JoInOuT», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ2CL-0359457).