Εφαρμογές Διαχείρισης Brand

Εφαρμογές Διαχείρισης Brand

Στο πλαίσιο του έργου JoInOuT, η Altervision A.E. πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα (desk-research) σε ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο για συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση ψηφιακών δεδομένων, μελέτη περιπτώσεων αριστείας (benchmarking) και διερεύνηση των τάσεων της αγοράς σε θέματα destination branding & marketing. Επίσης, διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του εργαλείου αξιολόγησης προορισμού BESC. 

 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αξιοποίηθηκαν για τον σχεδιασμό του πρωτοποριακού μεθοδολογικού εργαλείου Brand Equity Scorecard (BESC),  το οποίο αφορά σε υπηρεσίες καινοτόμου Branding και Marketing για δραστηριότητες υπαίθρου με πολιτιστικά στοιχεία και μετρά την προστιθέμενη αξία ενός brand προορισμού, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους επισκέπτες-"καταναλωτές". Η Altervision είχε, επίσης, ως αντικείμενο τη δημιουργία του διαχειριστικού μοντέλου Culture Impact Index, βασιζόμενο στη γενικότερη στρατηγική του Brand Equity Scorecard (BESC) και στην παραμετροποίησή του σε Cultural Brand Equity με στόχο τη διασύνδεση του brand με το υλικό και άυλο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και την επίτευξη της πολιτιστικής προστιθέμενης αξίας. Το τελικό παραδοτέο της Altervision Α.Ε. περιγράφει ενέργειες brand building για την βελτίωση της εικόνας του brand και καταγράφει βεντάλια υπηρεσιών και προϊόντων βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας και state of the art σχεδιασμού, κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας. Ο σχεδιασμός ολιστικής συσκευασίας πακέτου υπηρεσιών και εμπειριών αναμένεται να εκφράζει την υπόσχεση του brand με τον καλύτερο τρόπο και να αυξήσει την υπάρχουσα αξία τoυ. 

Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη ολιστική προσέγγιση αφορούν στην: 1) δημιουργία μιας ισχυρής και διαφοροποιημένης ταυτότητας προορισμού, 2) εικονοποίηση ιδεών που εμπνέουν, 3) ενίσχυση των ομαδικών δεσμών, 4) ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και ανάδειξη των αξιών μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού – πολιτισμού, 5) ενίσχυση των σχέσεων με τους επισκέπτες, τους προμηθευτές και τα δίκτυα, 6) διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, 7) βελτίωση της εταιρικής φήμης, 8) ευκαιρία παρουσίασης νέων τάσεων και μεθόδων στον τουρισμό υπαίθρου και στον πολιτιστικό τουρισμό, 9) παραγωγή θετικής δημοσιότητας και ευκαιρίες προβολής στα ΜΜΕ.


Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «JoInOuT», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ2CL-0359457).